Menu
 
 
 
Strona główna | Lista pracowników | Mateusz Dybkowski
 
Zdjęcie


Kontakt:

budynek A10, pokój 319, II piętro

tel.  71 320 32 46

lp.ude.rwp[ta]ikswokbyd.zsuetam :liam-e

 

Konsultacje:

tyg. 1÷7 – wtorek - 9:00 ÷ 11:00

środa   –   9:00 ÷ 11:00

tyg. 8÷15 – czwartek - 13:00 ÷ 15:00

 Notka biograficzna: 

Dr hab. inż. Mateusz Dybkowski, prof. uczelni ukończył w 2004 roku z wyróżnieniem studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej w specjalności Automatyzacja Maszyn, Napędów i Pojazdów Elektrycznych.

Od roku 2004 student stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej.

W roku 2008 obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt.: "Analiza układu wektorowego sterowania silnikiem indukcyjnym z adaptacyjnymi estymatorami prędkości kątowej" - promotor - prof. T. Orłowska-Kowalska.

Od roku 2008 pracuje w Katedrze Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych (dawniej Instytucie Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych), w Zakładzie Napędu Elektrycznego, Mechatroniki i Automatyki Przemysłowej.

W roku 2014 na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej uzyskał stopień doktora habilitowanego za pracę:

M. Dybkowski,  Estymacja prędkości kątowej w złożonych układach napędowych – zagadnienia wybrane, w dyscyplinie Elektrotechnika.

Od roku 2016 jest zatrudniony na stanowisku profesora Politechniki Wrocławskiej (obecnie profesor uczelni).

 

Dr hab. inż. Mateusz Dybkowski prowadzi prace badawcze z zakresu automatyki napędu elektrycznego. Brał udział w projektach badawczych MNISW, NCN oraz NCBiR. Jest autorem lub współautorem ponad 130 publikacji naukowych, w tym 1 monografii naukowej, 1 rozprawy, 14 rozdziałów w książkach 70 artykułów, (27 z listy Master Journal List, między innymi: IEEE Trans. on Industrial Electronics, Compel, Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences, Electrical Review, Automatika, Mathematics and Computers in Simulation, Sensors), ponad 47 artykułów konferencyjnych. Jest recenzentem w wielu czasopismach naukowych (np. Transactions on Industrial Electronics and Industrial Application). Jego liczba cytowań -495 wg. WoS (803 według  Scopus), indeks h=8 (WoS) h=10 (Scopus).

 

Prowadzone zajęcia w roku 2020:

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Informacje dla studentów!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

 


 

Pełnione funkcje:

 

 

Publikacje naukowe:


Obszar zainteresowań naukowych

 • Układy napędowe o zwiększonym stopniu bezpieczeństwa (FTC)
 • Napędy bezczujnikowe
 • Zastosowanie procesorów sygnałowych (DSP) w napędzie elektrycznym
 • Zastosowanie obserwatorów stanu do odtwarzania zmiennych stanu silników indukcyjnych
 • Identyfikacja obiektów sterowania
 • Zastosowanie PLC i robotów przemysłowych
 • Maszyny CNC i systemy motion control
 • Napędy trakcyjne
 • Napędy pojazdów elektrycznych i hybrydowych
 • Prototypowanie Układów Sterowania

 

Nagrody i wyróżnienia:

 • Specjalna Nagroda Naukowa Rektora Politechniki Wrocławskiej im. Dionizego Smoleńskiego za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk technicznych, 2013
 • II nagroda w XXX Konkursie Instytutu Elektrotechniki na najlepszą pracę naukową i naukowo – techniczną w 2012 roku za „Opracowanie bezczujnikowego układu regulacji dwustrefowej prędkości pojazdów trakcyjnych komunikacji miejskiej z silnikami indukcyjnymi”, Warszawa Międzylesie, 2013
 • Laureat II edycji konkursu stypendialnego dla młodych doktorów w roku 2012/2013 „Młoda Kadra 2015 Plus. Wzmocnienie oferty dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej w zakresie ogólnouczelnianych przedmiotów wybieralnych oraz wdrożenie nowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich”.
 • Laureat I edycji konkursu stypendialnego dla młodych doktorów w roku 2011/2012 „Młoda Kadra 2015 Plus. Wzmocnienie oferty dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej w zakresie ogólnouczelnianych przedmiotów wybieralnych oraz wdrożenie nowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich”.
 • Nagroda Rektora Politechniki Wrocławskiej, 2019 r.
 • Nagroda Rektora Politechniki Wrocławskiej, 2018 r.
 • Nagroda Rektora Politechniki Wrocławskiej, 2017 r.
 • Nagroda Rektora Politechniki Wrocławskiej, 2014 r.
 • Nagroda Rektora Politechniki Wrocławskiej, 2011 r.
 • Nagroda Rektora Politechniki Wrocławskiej, 2010 r.
 • Nagroda Rektora Politechniki Wrocławskiej, 2009 r.
 • Wyróżnienie dla rozprawy doktorskiej: „Analiza układu wektorowego sterowania silnikiem indukcyjnym z adaptacyjnymi estymatorami prędkości kątowej”. Recenzentami rozprawy byli prof. dr hab. inż. Marian P. Kaźmierowski i prof. dr hab. Jacek Kabziński 2008r.
 • Nagroda za najlepszy artykuł wygłoszony na międzynarodowej konferencji Electrical Drives and Power Electronics, Słowacja, 2007 (Lecture paper award for the excellent paper presented at  the conference EDPE 2007)

 

Udział w krajowych lub międzynarodowych projektach badawczych

 

 • Wewnętrzny Grant Rektora Politechniki Wrocławskiej - główny wykonawca 2005-2006, Politechnika Wrocławska, Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych- termin zakończenia 31.08.2006
 • Projekt badawczy własny 3 T10A 043 26 (Adaptacyjne sterowanie rozmyte napędem elektrycznym prądu przemiennego z połączeniem elastycznym, Politechnika Wrocławska, Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych)- termin zakończenia 31.01.2007 – wykonawca
 • Projekt badawczy promotorski N510 040 31/2441 (Analiza właściwości dynamicznych bezczujnikowego wektorowego układu sterowania silnikiem indukcyjnym z adaptacyjnymi estymatorami prędkości kątowej, Politechnika Wrocławska, Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych)- termin zakończenia 10.10.2008 – wykonawca
 • Projekt badawczy własny N510 02332/2345 (Rozwój metod estymacji niedostępnych zmiennych stanu i parametrów nieliniowego wielokrotnie sprzężonego układu napędowego, Politechnika Wrocławska, Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych) - termin zakończenia 2.04.2009 – wykonawca
 • Projekt rozwojowy R01 014 03 (System zdalnego sterowania, monitorowania i diagnostyki urządzeń napędowych oraz procesów biologiczno-chemicznych oczyszczalni i przepompowani ścieków, Politechnika Wrocławska, Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych) - termin zakończenia 07.03.2011 – wykonawca
 • Projekt badawczy własny N510 352936 (Zastosowanie sterowania predykcyjnego w strukturze sterowania układu napędowego z połączeniem sprężystym, Politechnika Wrocławska, Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych) - termin zakończenia 7.04.2011 – wykonawca
 • Projekt rozwojowy N R01 0001 06/2009 (Opracowanie bezczujnikowego układu regulacji dwustrefowej prędkości pojazdów trakcyjnych komunikacji miejskiej z silnikami indukcyjnymi, Instytut Elektrotechniki w Międzylesiu) - termin zakończenia 31.07.2012 – wykonawca
 • Projekt badawczy własny N510 334637 (Uniwersalny estymator strumienia i prędkości wirnika dla napędów bezczujnikowych z silnikami indukcyjnymi, Politechnika Wrocławska, Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych) - termin zakończenia 30.09.2011 – wykonawca
 • Projekt badawczy własny 2011/03/B/ST7/02517 (Adaptacyjne sterowanie rozmyte złożonego układu napędowego o zmiennych parametrach) ) - termin zakończenia 2015-08-29 – główny wykonawca
 • Projekt badawczy własny DEC-2013/09/B/ST7/04199 (Badania i rozwój metod detekcji i kompensacji uszkodzeń o charakterze elektrycznym i mechanicznym w sterowanych wektorowo układach napędowych z silnikami indukcyjnymi, w szczególności dla systemów bezpiecznych) – główny wykonawca

 

Dydaktyka:

 

 • Komputerowo Modelowane Wspomaganie Projektowania Układów Regulacji Automatycznej –wykład, laboratorium, projekt
 • Programowanie w środowisku MATLAB, laboratorium
 • Automatyka Napędu Elektrycznego, wykład, laboratorium
 • Napędy Elektryczne, wykład
 • Sterowniki Programowalne, laboratorium
 • Roboty w procesach przemysłowych, wykład, laboratorium
 • Automatyka Napędu Elektrycznego– podstawy, wykład,  laboratorium
 • Automatyka Napędu Elektrycznego– zagadnienia wybrane, wykład,  laboratorium
 • Napęd Robotów i Obrabiarek, wykład, laboratorium
 • Napędy Mechatroniczne, laboratorium 2011,
 • Prototypowanie Systemów Sterowania, wykład, laboratorium
 • Dynamic and Control of AC DC Drives, laboratorium, projekt
 • Seminarium dyplomowe dla kierunku Mechatronika
 • Napęd Elektryczny Pojazdów, wykład, projekt

 

Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism

 

 • 2013 – 2015 redaktor tematyczny wydawnictwa Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej  serie („Studia i Materiały”, „Monografie”, „Konferencje”).
 • 2015 – redaktor naczelny wydawnictwa Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej  serie („Studia i Materiały”, „Monografie”, „Konferencje”). Od roku 2015 wydawnictwo będzie wydawane pod nazwą Journal of Power Electronics and Electrical Drives.

   

Zakończone przewody doktorskie:

 

 • dr inż. Kamil Klimkowski (zakończony 25 09 2017), Analiza układów napędowych z silnikami indukcyjnymi odpornymi na uszkodzenia czujników pomiarowych,
 • dr inż. Roberto Eduardo Quintal Palomo (zakończony 27 01 2020), Operation and faults analysis of energy-saving permnent magnet synchronous generator for small wind turbine, promotor pomocniczy dr inż. Maciej Gwoździewicz

 

Prowadzone przewody doktorskie:

 

 • mgr inż. Szymon Antoni Bednarz, Wykorzystanie obserwatorów zmiennych stanu do diagnostyki uszkodzeń stojana i wirnika silnika indukcyjnego, promotor pomocniczy dr inż. Marcin Wolkiewicz

 

Recenzent w przewodach doktorskich:

 

 • dr inż. Błażej Jakubowski, „Analiza przekształtnikowych układów sterowania autonomicznym generatorem indukcyjnym”, Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Piotr Pura, „Bezpośrednie metody sterowania maszyny dwustronnie zasilanej w warunkach sieci asymetrycznej”, Politechnika Warszawska

 

 

Informacje dla studentów

 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty